WiFi安全报告:女黑客自曝恐怖黑幕

反信息诈骗联盟首页 > 新闻资讯 >正文

来源:腾讯网类型:诈骗揭秘发表时间:2015年07月26日

你连的WiFi安全吗?尤其是公共场合的免费WiFi?女黑客自曝惊人黑幕:最喜欢在公共场合设虚假WiFi,一链接上,你的支付、社交账号密码和隐私统统都被黑客掌握了。黑客最爱伪装成运营商的WiFi热点,迷惑用户,千万要注意。

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg